انبردست هگزا

ITEM NO. : (KCP-37) (KCP-38)
7 و 8 اینچ سایز